جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 185648
  تاریخ انتشار : 12 تیر 1395 11:53
  تعداد بازدید : 682

  تازه های مقالات فارسی اردیبهشت 95

  تازه های مقالات فارسی اردیبهشت 95

  رکورد

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۱۲۴۱۰

  دو روايت از جهانشمولي حقوق بشر: نگرشي هرمنوتيکي/ احمد بستاني.- حقوق بشر. ۱۳۹۲، جلد ۸، شماره ۱و ۲ (پياپي ۱۵و ۱۶): ص ۳-۲۲.

  ۱۲۴۱۱

  رابطه منطقي حقوق بشر و دين/ محمدحسين طالبي.- حقوق بشر. ۱۳۹۲، جلد ۸، شماره ۱و ۲ (پياپي ۱۵و ۱۶): ص ۲۳-۴۰.

  ۱۲۴۱۲

  حقوق طبيعي و حقوق بشر/ ناصر قربان نيا.- حقوق بشر. ۱۳۹۲، جلد ۸، شماره ۱و ۲ (پياپي ۱۵و ۱۶): ص ۴۱-۵۸.

  ۱۲۴۱۳

  نظريه نسبيت در حقوق شهروندي و حقوق طبيعي بشر/ محمدجواد جاويد.- حقوق بشر. ۱۳۹۲، جلد ۸، شماره ۱و ۲ (پياپي ۱۵و ۱۶): ص ۵۹-۸۴.

  ۱۲۴۱۴

  بررسي تاثير متقابل حقوق بشر و صلح بر يکديگر/ فرهاد طلايي، فرزانه پورسعيد.- حقوق بشر. ۱۳۹۲، جلد ۸، شماره ۱و ۲ (پياپي ۱۵و ۱۶): ص ۸۵-۱۲۲.

  ۱۲۴۱۵

  هويت ها، تفاوت ها و جهانشمولي حقوق بشر (با تاکيد بر هويت هاي ديني و قومي ايران)/ بابک نادرپور، مجتبي مقصودي.- حقوق بشر. ۱۳۹۲، جلد ۸، شماره ۱و ۲ (پياپي ۱۵و ۱۶): ص ۱۲۳-۱۶۲.

  ۱۲۴۱۶

  محافظه کاران و آموزه حقوق بشر اسلامي/ سيدعلي ميرموسوي.- حقوق بشر. ۱۳۹۲، جلد ۸، شماره ۱و ۲ (پياپي ۱۵و ۱۶): ص ۱۶۳-۱۷۷.

  ۱۲۴۱۷

  بحران سوريه و مسووليت بين المللي ناشي از کاربرد سلاح هاي شيميايي/ ايوب عبدي، ميرمصطفي سيداشرفي، مختار قاسمي.- تعالي حقوق. ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره ۱۱، تابستان: ص ۷-۳۵.

  ۱۲۴۱۸

  مسووليت مدني در قبال خسارات ناشي از آلودگي هاي نفتي در حوزه ي فراملي/ محمد حسنوند، زهرا رئوفي فر، مرضيه سلماني سيبني.- تعالي حقوق. ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره ۱۱، تابستان: ص ۳۷-۶۶.

  ۱۲۴۱۹

  تحليلي بر عملکرد شعبه ي مقدماتي ديوان کيفري بين المللي در وضعيت جمهوري دموکراتيک کنگو/ جواد صالحي.- تعالي حقوق. ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره ۱۱، تابستان: ص ۶۷-۹۲.

  ۱۲۴۲۰

  اقدامات احتياطي شواري امنيت در پيش گيري از وقوع جرايم بين المللي/ محمد يکرنگي، رضا کوليوند.- تعالي حقوق. ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره ۱۱، تابستان: ص ۹۳-۱۱۸.

  ۱۲۴۲۱

  عدم رعايت معيارهاي حقوق بشر در اعطاي کمک هاي نظامي و امنيتي ايالات متحده آمريکا به دولت هاي بيگانه/ سيدمصطفي کازروني.- تعالي حقوق. ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره ۱۱، تابستان: ص ۱۱۹-۱۴۹.

  ۱۲۴۲۲

  استرداد منطقه ي قراردادي در قراردادهاي بالادستي نفت و گاز/ محمدرضا افشاري، عليرضا حسين نژاد.- تعالي حقوق. ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره ۱۱، تابستان: ص ۱۵۱-۱۸۰.

  ۱۲۴۲۳

  حق تعيين سرنوشت: محدوديت ها و موانع؛ نگرشي نو به اصل عدم مداخله/ مرتضي اکبري لاليمي.- تعالي حقوق. ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره ۱۱، تابستان: ص ۱۸۱-۲۰۱.

  ۱۲۴۲۴

  ادعاي دفاع فاقد جميع شرايط مشروعيت و تکليف دادسرا در رسيدگي به آن/ ليلاسادات اسدي، علي دژخواه.- تعالي حقوق. ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره ۱۲، پاييز: ص ۷-۳۶.

  ۱۲۴۲۵

  تجويز "رفتارهاي جنسي" در نظام بين الملل و تعدي به "حق عفت جنسي"/ عزت السادات ميرخاني، سعيده صفايي.- تعالي حقوق. ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره ۱۲، پاييز: ص ۳۷-۶۵.

  ۱۲۴۲۶

  اصل قانوني بودن جرم و مجازات در اسناد و رويه ي قضايي بين المللي/ عباس برزگرزاده.- تعالي حقوق. ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره ۱۲، پاييز: ص ۶۷-۹۱.

  ۱۲۴۲۷

  تحريم هاي علمي بين المللي عليه جمهوري اسلامي ايران با توجه به توافقات هسته اي اخير/ سيدمصطفي کازروني.- تعالي حقوق. ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره ۱۲، پاييز: ص ۹۳-۱۱۹.

  ۱۲۴۲۸

  فساد مالي ناشي از عدم شفافيت دارايي نهادها و فعالان سياسي  (با نگاهي به کنوانسيون مريدا)/ فرهاد شاهيده، عبدالرضا جوان جعفري.- تعالي حقوق. ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره ۱۲، پاييز: ص ۱۲۱-۱۵۰.

  ۱۲۴۲۹

  راهکارهاي تضمين دسترسي آزاد به اطلاعات با بررسي تطبيقي قوانين دو کشور ايران و هند/ فائزه منطقي، محسن صادقي.- تعالي حقوق. ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره ۱۲، پاييز: ص ۱۵۱-۱۷۵.

  ۱۲۴۳۰

  ماهيت امضاي ظهر اسناد تجاري؛ تشخيص امضاء به عنوان ظهرنويسي يا ضمانت/ يوسف درويشي هويدا.- تعالي حقوق. ۱۳۹۴، سال هفتم، شماره ۱۲، پاييز: ص ۱۷۷-۲۰۵.

  ۱۲۴۳۱

  سخن نخست؛ از علم تا ثروت/ محمود حکمت نيا.- دين و قانون. ۱۳۹۴، شماره ۷، بهار: ص ۷-۱۱.

  ۱۲۴۳۲

  اصول سياست گذاري حقوق مالکيت فکري براي تامين نيازهاي توسعه اي مبتني بر الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت، با نگاهي به تجربه هند/ محسن صادقي.- دين و قانون. ۱۳۹۴، شماره ۷، بهار: ص ۱۳-۴۳.

  ۱۲۴۳۳

  گرايش هاي مختلف حقوق مالکيت فکري؛ از نظام حداکثري تا نظام هاي جايگزين/ اصغر محمودي.- دين و قانون. ۱۳۹۴، شماره ۷، بهار: ص ۴۵-۶۷.

  ۱۲۴۳۴

  موافقت نامه تريپس و نقش آن در گسترش حمايت بين المللي از مالکيت فکري/ محمدهادي ميرشمسي.- دين و قانون. ۱۳۹۴، شماره ۷، بهار: ص ۶۹-۹۲.

  ۱۲۴۳۵

  جايگاه اطلاعات و دانش در ميان عوامل توليد/ طيبه صاحب.- دين و قانون. ۱۳۹۴، شماره ۷، بهار: ص ۹۳-۱۱۵.

  ۱۲۴۳۶

  حق اختراع و مباني آن در آينه تاريخ/ سيدحسن شبيري زنجاني.- دين و قانون. ۱۳۹۴، شماره ۷، بهار: ص ۱۱۷-۱۵۳.

  ۱۲۴۳۷

  درآمدي بر حقوق مالکيت فکري در برنامه رايانه اي/ عبدالله رجبي.- دين و قانون. ۱۳۹۴، شماره ۷، بهار: ص ۱۵۵-۱۸۳.

  ۱۲۴۳۸

  موضوع شناسي مالکيت فکري/ رحيم پيلوار.- دين و قانون. ۱۳۹۴، شماره ۷، بهار: ص ۱۸۵-۲۱۸.

  تازه های مقالات فارسی اردیبهشت 95 مقالات فارسی جهانشمولي حقوق بشر رابطه منطقي حقوق بشر و دين حقوق طبيعي و حقوق بشر نظريه نسبيت در حقوق شهروندي و حقوق طبيعي بشر آموزه حقوق بشر اسلامي کاربرد سلاح هاي شيميايي مسووليت مدني در قبال خسارات ناشي از آلودگي هاي نفتي خسارات ناشي از آلودگي هاي نفتي پيش گيري از وقوع جرايم بين المللي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز حق تعيين سرنوشت رفتارهاي جنسي تحريم هاي علمي بين المللي ​ امضاي ظهر اسناد تجاري حقوق مالکيت فکري حق اختراع حقوق مالکيت فکري در برن
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28575738
اکنون :
43