جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 185678
  تاریخ انتشار : 12 تیر 1395 13:49
  تعداد بازدید : 945

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک

  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک  رکورد

  شماره مقاله

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۲۵۸۲۷


  DM9435

  لزوم مشروع بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ايران و فقه اماميه/ فخرالدين اصغري آقمشهدي، سيدمسيح حسيني، محمدباقر اصغري آقامشهدي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ۴۳، بهار: ص ۱۱-۲۸.

  ۲۵۸۲۸

  DM9436

  اصل عملي يا اماره بودن استصحاب و اثرات آن بر اصول و فقه/ عباس عرب خزائلي، عليرضا عسکري، محمدمهدي احمدي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ۴۳، بهار: ص ۹۷-۱۲۰.

  ۲۵۸۲۹

  DM9437

  بررسي جواز جراحي پلاستيک در فقه اماميه و حقوق کيفري ايران/ حسن حاجي تبار فيروزجائي، سيده محبوبه موسوي شيخ.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ۴۳، بهار: ص ۷۵-۹۶.

  ۲۵۸۳۰

  DM9438

  تغيير جنسيت در احکام کيفري/ سيدابراهيم قدسي، سيده کلثوم ميرحسيني اميري.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ۴۳، بهار: ص ۱۲۱-۱۴۴.

  ۲۵۸۳۱

  DM9439

  شرايط گواهان در فقه فريقين (باتوجه به قانون)/ احمد مرادخاني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ۴۳، بهار: ص ۱۴۵-۱۶۴.

  ۲۵۸۳۲

  DM9440

  نقد و تحليل "شرط مخالف کتاب و سنت" و آثار آن بر عقود/ عباس تقوائي، محمدحسن حائري، سيده معصومه خداشناس کومله.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ۴۳، بهار: ص ۵۱-۷۴.

  ۲۵۸۳۳

  DM9441

  نوع مسووليت و آثار ناشي از بطلان عقود معاوضي/ بهزاد پورسيد، مصطفي شفيع زاده خولنجاني، محمد صادقي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال دوازدهم، شماره ۴۳، بهار: ص ۲۹-۵۰.

  ۲۵۸۳۴

  DM9442

  جريان خيارات در اقاله/ محمدحسن صادقي مقدم، علي ساعت چي، هادي شعباني کندسري.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۴، شماره ۱۲، پاييز - زمستان: ص ۳-۱۸.

  ۲۵۸۳۵

  DM9443

  واکاوي وضعيت حقوقي معامله با جهت نامشروع در فقه اماميه با مطالعه تطبيقي در حقوق موضوعه ايران و مصر/ سيدمحمدهادي قبولي درافشان، محمدتقي فخلعي، محمدحسن حائري.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۴، شماره ۱۲، پاييز - زمستان: ص ۱۹-۴۶.

  ۲۵۸۳۶

  DM9444

  مباني تداوم شخصيت حقوقي انسان پس از مرگ در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه/ فاطمه قدرتي.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۴، شماره ۱۲، پاييز - زمستان: ص ۴۷-۶۸.

  ۲۵۸۳۷

  DM9445

  جايگاه استقراء در استنباط حکم شرعي و قاعده حقوقي/ سيد ابوالقاسم نقيبي.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۴، شماره ۱۲، پاييز - زمستان: ص ۶۹-۹۵.

  ۲۵۸۳۸

  DM9446

  بازخواني فقهي ـ حقوقي شرکت هاي اعمال، مفاوضه و وجوه/ سياوش گودرزي، محمدرضا علمي سولا.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۴، شماره ۱۲، پاييز - زمستان: ص ۹۷-۱۱۷.

  ۲۵۸۳۹

  DM9447

  انسداد و انفتاح باب اجتهاد در انديشه هاي فقهي اهل سنت/ عبدالسلام امامي،حسين صابري، سيدمحمدتقي قبولي درافشان.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۴، شماره ۱۲، پاييز - زمستان: ص ۱۱۹-۱۴۹.

  ۲۵۸۴۰

  DM9448

  بررسي فقهي ـ حقوقي اسقاط کافه خيارات/ زهره حاجيان فروشاني، علي مظهر قراملکي.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۴، شماره ۱۲، پاييز - زمستان: ص ۱۵۱-۱۷۲.

  ۲۵۸۴۱

  DM9449

  ماهيت شناسي مدني صدور چک عادي در حقوق ايران/ محمدحسن اماموردي.- آموزه هاي فقه مدني. ۱۳۹۴، شماره ۱۲، پاييز - زمستان: ص ۱۷۳-۱۹۶.

  ۲۵۸۴۲

  DM9450

  حل تزاحم حريم خصوصي زوجين با حقوق زوجيت بر اساس مصلحت تحکيم خانواده/ کبري پورعبدالله، سمانه جيل زاده.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۳، سال هفدهم، شماره ۶۶، زمستان: ص ۷-۴۵.

  ۲۵۸۴۳

  DM9451

  کاربرد قاعده ي "امتناع ناشي از سوء اختيار" در حوزه ي فقه خانواده/ منير حق خواه.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۳، سال هفدهم، شماره ۶۶، زمستان: ص ۴۷-۸۴.

  ۲۵۸۴۴

  DM9452

  بررسي فقهي - حقوقي جنايات ارتکابي توسط صغير مميز با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي 1392/ احمد حاجي ده آبادي.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۳، سال هفدهم، شماره ۶۶، زمستان: ص ۸۵-۱۱۶.

  ۲۵۸۴۵

  DM9453

  بايسته هاي تغيير سياست هاي تقنيني جمعيتي جمهوري اسلامي ايران/ سيدمحمدمهدي غمامي، حسين عزيزي.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۳، سال هفدهم، شماره ۶۶، زمستان: ص ۱۱۷-۱۵۶.

  ۲۵۸۴۶

  DM9454

  تبعيض مثبت به نفع زنان با تاکيد بر حقوق شهروندي/ محمدجواد جاويد، عباس اشرفي، عصمت شاهمرادي.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۳، سال هفدهم، شماره ۶۶، زمستان: ص ۱۵۷-۱۹۳.

  ۲۵۸۴۷

  DM9455

  موجه سازي حق توليد مثل و باروري انسان در قرآن/ محمد قائني، محدثه معيني فر.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۳، سال هفدهم، شماره ۶۶، زمستان: ص ۱۹۵-۲۴۷.

  ۲۵۸۴۸

  DM9456

  اصل صحت در حوزه قراردادها از منظر حقوق سنتي و قواعد حقوق بازرگاني فراملي/ فرهاد ايرانپور، سپيده منصوري.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۱-۲۰.

  ۲۵۸۴۹

  DM9457

  قلمرو اقتصادي قاعده تقصير و بررسي کارايي آن در حقوق ايران/ حسن باديني، رضا خودکار، پرويز رحمتي.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۲۱-۳۹.

  ۲۵۸۵۰

  DM9458

  تاملي در قلمرو ماده 963 قانون مدني و شمول آن نسبت به آثار نکاح زن ايراني با مرد خارجي/ مصطفي دانش پژوه.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۴۱-۶۱.

  ۲۵۸۵۱

  DM9459

  محدوديت هاي نظام هاي سنتي حقوق مالکيت فکري در حمايت از طرح هاي مد و لباس/ سيدحسن شبيري زنجاني، حسن مهدويان.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۶۳-۸۱.

  ۲۵۸۵۲

  DM9460

  مقايسه نظام مسئوليت انتظامي و نظام مسئوليت مدني از منظر اهداف عالي نظام مسئوليت/ سيدمحمد طباطبائي نژاد، محمدحسن صادقي مقدم.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۸۳-۹۶.

  ۲۵۸۵۳

  DM9461

  مسئوليت مدني دولت در نتيجه تصرف املاک واقع در طرح هاي عمومي (با تاکيد بر آراي محاکم)/ عزيزاله فهيمي، محمد بافهم.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۹۷-۱۱۵.

  ۲۵۸۵۴

  DM9462

  بررسي حمايت حقوقي از ايده (مطالعه تطبيقي در نظام هاي حقوقي ايرن و فرانسه)/ سعيد محسني، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۱۱۷-۱۳۷.

  ۲۵۸۵۵

  DM9463

  مطالبه زيان ديرکرد پرداخت دين ناشي از ضمان قهري/ حسن محسني، عباس ميرشکاري.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۱۳۹-۱۵۱.

  ۲۵۸۵۶

  DM9464

  التزام اصيل به نکاح فضولي در فقه اماميه و قانون مدني/ سام محمدي، محمد فرزانگان.- مطالعات حقوق خصوصي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۱۵۳-۱۶۹.

  ۲۵۸۵۷

  DM9465

  ظرفيت ها و موانع اتحاديه اروپا در ايجاد تعهدات مستقيم حقوق بشري براي شرکت هاي فراملي/ سيدقاسم زماني، نسيم رحمان نسب اميري.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۱-۱۸.

  ۲۵۸۵۸

  DM9466

  ساختار و ماهيت حکومت از منظر غايت و وسيله در پرتو نظريه اعتباريات/ عباسعلي کدخدايي، هادي طحان نظيف.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۱۹-۳۹.

  ۲۵۸۵۹

  DM9467

  مداخله نظامي در يمن از منظر حقوق بين الملل/ مصطفي فضائلي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۴۱-۷۰.

  ۲۵۸۶۰

  DM9468

  ارزيابي قابليت اجرايي اصل 1۵۴ قانون اساسي (ج.ا.ا) در حقوق بين الملل معاصر/ محمدجواد جاويد، عقيل محمدي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۸۹-۷۱.

  ۲۵۸۶۱

  DM9469

  تعهد دولت ها مبني بر بازبيني حقوقي تسليحات جديد در حقوق بين الملل/ سيد حسام الدين لساني.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۹۱-۱۱۳.

  ۲۵۸۶۲

  DM9470

  کرامت انساني و ابتناي حقوق بشري و شهروندي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر آن/ توکل حبيب زاده، علي اصغر فرج پور اصل مرندي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۱۱۵-۱۳۷.

  ۲۵۸۶۳

  DM9471

  تحليل انتقادي رويکردهاي اثباتي به قانون بررسي موردي ديدگاه هاي هانس کلسن و هربرت هارت/ سيدمحمد مهدي غمامي، حسين عزيزي.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۱۳۹-۱۵۹.

  ۲۵۸۶۴

  DM9472

  تحولات هنجارسازي در حقوق بين الملل فضا با نگاهي به قطعنامه 1992 اصول مربوط به بهره برداري از انرژي هسته اي در فضاي ماوراي جو/ الهام امين زاده، يونس علاقه بند حسيني.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۱۶۱-۱۷۷.

  ۲۵۸۶۵

  DM9473

  بررسي مشروعيت عملکرد ائتلاف ضد داعش (دولت اسلامي عراق و شام) از منظر حقوق بين الملل در سوريه/ سيداحمد طباطبايي لطفي، زهرا سادات شارق.- مطالعات حقوق عمومي. ۱۳۹۵، دوره چهل و ششم، شماره ۱، بهار: ص ۱۷۹-۲۰۱.

  ۲۵۸۶۶

  DM9474

  جايگاه بازدارندگي عام در کيفرهاي تعزيري/ قدرت الله خسرو شاهي، محمدمحيسن آئيدي.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۴، سال پنجم، شماره ۱۰، بهار - تابستان: ص ۱-۲۷.

  ۲۵۸۶۷

  DM9475

  رويکردهاي تازه در نظام حقوقي اعسار (نقد نظام حقوقي حاکم با تاکيد بر نقد ماده 18 آيين نامه اجرائي)/ حسين سيمايي صراف، مهدي طباطبايي.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۴، سال پنجم، شماره ۱۰، بهار - تابستان: ص ۲۹-۵۰.

  ۲۵۸۶۸

  DM9476

  بررسي فقهي و حقوقي "قابليت جبران ضرر ناشي از کاهش ارزش پول"/ سيدمحمدصادق طباطبايي، پگاه سرمدي.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۴، سال پنجم، شماره ۱۰، بهار - تابستان: ص ۵۱-۷۴.

  ۲۵۸۶۹

  DM9477

  سرقت هويت/ مرتضي طبيبي، انيس خدادادي.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۴، سال پنجم، شماره ۱۰، بهار - تابستان: ص ۷۵-۹۵.

  ۲۵۸۷۰

  DM9478

  بررسي جايگاه استقلال سازمان قضايي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ علي اکبر گرجي ازندرياني، فرزين قهرمان زاده نيمگزي.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۴، سال پنجم، شماره ۱۰، بهار - تابستان: ص ۹۷-۱۲۶.

  ۲۵۸۷۱

  DM9479

  تاملي بر رويکردهاي حمايت از ميراث فرهنگي از منظر فقه حکومتي/ علي مشهدي.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۴، سال پنجم، شماره ۱۰، بهار - تابستان: ص ۱۲۷-۱۴۴.

  ۲۵۸۷۲

  DM9480

  تلقيح ناهمگن و بررسي فقهي رابطه خويشاوندي کودک حاصل از آن با زن و شوهر نابارور/ سعيد نظري توکلي.- فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۴، سال پنجم، شماره ۱۰، بهار - تابستان: ص ۱۴۵-۱۶۱.

  ۲۵۸۷۳

  DM9481

  تاثير ميزان خودکنترلي بر ارتکاب جرم در ميان دانشجويان/ اکبر عليوردي نيا، عرفان يونسي.- راهبرد فرهنگ. ۱۳۹۳، سال هفتم، شماره ۲۶، تابستان: ص ۹۳-۱۱۸.

  ۲۵۸۷۴

  DM9483

  نارسايي حقوق بين الملل و حقوق بين الملل محيط زيست در حمايت از محيط زيست بين الملل/ عسکر جلاليان.- راهبرد. ۱۳۹۴، سال بيست و چهارم، شماره ۷۵، تابستان: ص ۲۳-۵۲.

  ۲۵۸۷۵

  DM9482

  بررسي قواعد بشردوستانه حاکم بر کاربرد پهپادها در مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردي حملات پهپادهاي ايالات متحده آمريکا)/ عباس تديني، مصطفي کازروني.- راهبرد. ۱۳۹۴، سال بيست و چهارم، شماره ۷۴، بهار: ص ۱۷۷-۲۰۴.

  ۲۵۸۷۶

  DM9484

  مصاديق عدول از اصول کلي حقوق کيفري در جرائم عليه امنيت/ حسين ميرمحمدصادقي، علي رحمتي.- راهبرد. ۱۳۹۴، سال بيست و چهارم، شماره ۷۶، پاييز: ص ۵-۳۲.

  ۲۵۸۷۷

  DM9485

  رويارويي با بي کيفري تروريسم؛ راهبردي نوين در پرتو تحولات نظام حقوق بين المللي کيفري/ بهزاد رضوي فرد، پيمان نماميان.- راهبرد. ۱۳۹۴، سال بيست و چهارم، شماره ۷۶، پاييز: ص ۳۳-۵۹.

  ۲۵۸۷۸

  DM9486

  آسيب شناسي آموزش و توسعه حقوق عمومي در ايران به مثابه دانشي راهبردي/ محمدرضا ويژه، مهدي مهدوي زاهد.- راهبرد. ۱۳۹۴، سال بيست و چهارم، شماره ۷۶، پاييز: ص ۱۰۷-۱۲۴.

  ۲۵۸۷۹

  DM9487

  مسئله نظارت اساسي قضات محاکم بر قوانين عادي/ جواد تقي زاده، مرتضي نجابت خواه، عادله قلي زاده.- راهبرد. ۱۳۹۴، سال بيست و چهارم، شماره ۷۶، پاييز: ص ۱۲۵-۱۴۴.

  ۲۵۸۸۰

  DM9488

  جريان قاعده استيمان در حوزه مسئوليت دولت اسلامي/ قاسم محمدي، هادي شعباني کندسري، مرتضي جمالي.- راهبرد. ۱۳۹۴، سال بيست و چهارم، شماره ۷۶، پاييز: ص ۱۴۵-۱۶۶.

  ۲۵۸۸۱

  DM9489

  مصونيت قضايي و مسئوليت بين المللي مقامات مهم دولت ها/ عليرضا ديهيم.- راهبرد. ۱۳۹۴، سال بيست و چهارم، شماره ۷۶، پاييز: ص ۱۶۷-۱۹۴.

  ۲۵۸۸۲

  DM9490

  بطلان سود بدون عهده  در بازارهاي مالي اسلامي/ جعفر جمالي، سهيلا نايبي.- راهبرد. ۱۳۹۴، سال بيست و چهارم، شماره ۷۶، پاييز: ص ۱۹۵-۲۱۳.

  ۲۵۸۸۳

  DM9491

  پيشگيري از فساد اداري - مالي در پرتو "آيين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه 1392"/ اميرحسن نيازپور.- راهبرد. ۱۳۹۴، سال بيست و چهارم، شماره ۷۶، پاييز: ص ۶۱-۷۸.

  ۲۵۸۸۴

  DM9492

  جستاري در تقسيم بندي باب هاي فقهي و پيامدهاي روش شناختي آن/ رحيم نوبهار.- راهبرد. ۱۳۹۴، سال بيست و چهارم، شماره ۷۶، پاييز: ص ۷۹-۱۰۵.

  ۲۵۸۸۵

  DM9493

  مفهوم عدالت زيست محيطي و انعکاس آن در اسناد منطقه اي و بين المللي/ مهدي عباسي سرمدي، رضا اسدي خمامي.- راهبرد. ۱۳۹۴، سال بيست و چهارم، شماره ۷۷، زمستان: ص ۳۳-۵۷.

  ۲۵۸۸۶

  DM9494

  مسئوليت بين المللي دولت هاي ارسال کننده تسليحات به گروه هاي تروريستي در سوريه/ عباس تديني، سيدمصطفي کازروني.- راهبرد. ۱۳۹۴، سال بيست و چهارم، شماره ۷۷، زمستان: ص ۱۱۳-۱۴۸.

  ۲۵۸۸۷

  DM9495

  دفاع مشروع در اساسنامه دادگاه کيفري بين المللي/ حسن حاجي تبار فيروزجائي، نسيم چيتگر، فائزه عيوضي.- راهبرد. ۱۳۹۴، سال بيست و چهارم، شماره ۷۷، زمستان: ص ۱۶۹-۱۸۹.

  ۲۵۸۸۸

   

  نقش زمان و مکان در تعميم مصاديق احتکار با رويکردي به آراي امام خميني (س)/ سيدمحمد موسوي بجنوردي، افسانه مهديان کراني.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۴، سال هفدهم، شماره ۶۹، زمستان: ص ۵۳-۷۲.

  ۲۵۸۸۹

   

  حجيت شهرت فتوايي قدما با رويکردي به آراي امام خميني (س)/ علي بهرامي نژاد، سيدمصطفي موسوي بجنوردي.- پژوهشنامه متين. ۱۳۹۴، سال هفدهم، شماره ۶۹، زمستان: ص ۷۳-۹۶.

  ۲۵۸۹۰

  DM9496

  مطالعه تطبيقي نهاد داد و ستد اتهام در نظام کامن لا و حقوق نوشته/ سيددريد موسوي مجاب، فرزانه مرادي.- انديشه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۱، زمستان: ص ۱-۱۷.

  ۲۵۸۹۱

  DM9497

  حق زندانيان بر تحصيل در قلمرو سياست جنايي تقنيني سازمان ملل متحد و ايران/ اميرحسن نيازپور.- انديشه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۱، زمستان: ص ۱۹-۳۴.

  ۲۵۸۹۲

  DM9498

  از عدالت کيفري امنيت مدار تا عدالت کيفري کرامت مدار (علل، راهکارها)/ سيدحسن جعفريان سوته.- انديشه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۱، زمستان: ص ۳۵-۵۵.

  ۲۵۸۹۳

  DM9499

  تحليل ميزان بازتاب انديشه هاي جرم شناسي انتقادي در قانون مجازات اسلامي 1392/ امير ايراني، معصومه نجفي حاجيور، علي نجيبيان.- انديشه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۱، زمستان: ص ۵۷-۸۱.

  ۲۵۸۹۴

  DM9500

  بررسي تحولات حقوق کودکان و نوجوانان بزه ديده در مرحله تحقيقات مقدماتي درپرتو قانون آئين دادرسي کيفري 1392/ محمد مهدي ساقيان، مجيد صادق نژاد، مريم ملائي.- انديشه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۱، زمستان: ص ۸۳-۱۰۶.

  ۲۵۸۹۵

  DM9501

  تاملي بر اعمال صلاحيت تکميلي در عدم اقدام دولت ها با نگاهي بر صلاحيت تکميلي مثبت/ مجتبي جاني پور، سيده آسيه موسوي معاف.- انديشه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۱، زمستان: ص ۱۰۷-۱۳۶.

  ۲۵۸۹۶

  DM9502

  رويکرد فايده گرايانه به مجازات در پرتو نظريه بنتام/ هادي رستمي، واحد سليمي.- انديشه هاي حقوق کيفري. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۱، زمستان: ص ۱۳۷-۱۵۷.

  ۲۵۸۹۷

  DM9503

  بررسي فقهي قتل در فضاي مجازي/ علي اکبر ايزدي فرد، سيدمجتبي حسين نژاد.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۱۴، بهار و تابستان: ص ۷-۳۴.

  ۲۵۸۹۸

  DM9504

  ضايعات حاصل از حوادث رانندگي و امکان جبران زيان هاي ناشي از آن/ مصطفي جباري، محمد ابوعطا.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۱۴، بهار و تابستان: ص ۳۵-۵۷.

  ۲۵۸۹۹

  DM9505

  بررسي ماهيت حقوقي قراردادهاي کدشير در حمل و نقل هوايي/ غفور خوئيني ، جعفر سلمان زاده.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۱۴، بهار و تابستان: ص ۵۹-۸۹.

  ۲۵۹۰۰

  DM9506

  ماهيت علم قاضي/ محمدرضا داداشي نياکي ، زهرا فيض.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۱۴، بهار و تابستان: ص ۹۱-۱۱۲.

  ۲۵۹۰۱

  DM9507

  شرايط اعمال قاعده درأ در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي/ سيد محمدمهدي ساداتي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۱۴، بهار و تابستان: ص ۱۱۳-۱۴۶.

  ۲۵۹۰۲

  DM9508

  بررسي تاثير اراده مورث در قواعد حاکم بر ارث/ رضا سکوتي نسيمي، سيدمحمدتقي علوي ، محمدرضا رشيدي احمدآبادي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۱۴، بهار و تابستان: ص ۱۴۷-۱۷۲.

  ۲۵۹۰۳

  DM9509

  مقايسه نظريه عقيم شدن قرارداد با نظريات قوه قاهره، تغيير اوضاع و احوال و دشواري اجراي قرارداد/ سامان عسکري ، هادي احتشامي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۱۴، بهار و تابستان: ص ۱۷۳-۱۹۳.

  ۲۵۹۰۴

  DM9510

  تداخل اسباب ديه در فقه اماميه/ علي اکبر فرح زادي ، نرگس فهيم.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۱۴، بهار و تابستان: ص ۱۹۵-۲۱۳.

  ۲۵۹۰۵

  DM9511

  ماهيت و آثار حق دستدارمي/ سام محمدي، سودابه اسديان.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۱۴، بهار و تابستان: ص ۲۱۵-۲۴۶.

  ۲۵۹۰۶

  DM9512

  کيفيت مسووليت عوامل متعدد زيان (نقد مواد 526، 533 و 535 ق.م.ا مصو ب 1392)/ خسرو مومني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره ۱۴، بهار و تابستان: ص ۲۴۷-۲۷۴.

  ۲۵۹۰۷

   

  بررسي مشروعيت ابتناء حقوق اخلاقي بر جنس و جنسيت/ محمدرضا کدخدايي.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۴، سال هفدهم، شماره ۶۸، تابستان: ص ۷-۴۰.

  ۲۵۹۰۸

   

  روش شناسي تشخيص حق از حکم در حوزه ي حقوق زن/ حسين جاور، عليمراد حيدري، محدثه اصولي يامچي.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۴، سال هفدهم، شماره ۶۸، تابستان: ص ۴۱-۸۰.

  ۲۵۹۰۹

   

  بررسي تطبيقي حمايت از حيات انساني قبل از انعقاد نطفه در فقه اماميه و حقوق کيفري ايران/ غلامحسين الهام، رضا زهروي.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۴، سال هفدهم، شماره ۶۸، تابستان: ص ۸۱-۱۱۴.

  ۲۵۹۱۰

   

  جراحي زيبايي و مسئوليت طبيب/ محمدعلي حجازي، فاطمه بداغي.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۴، سال هفدهم، شماره ۶۸، تابستان: ص ۱۱۵-۱۶۶.

  ۲۵۹۱۱

   

  بازنگري مباني فکري - کلامي الگوهاي اجتماعي زن/ عسگر ديرباز، فاطمه وفايي صدر.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۴، سال هفدهم، شماره ۶۸، تابستان: ص ۱۶۷-۲۱۳.

  ۲۵۹۱۲

   

  پژوهشي بر قلمرو اختيار حکومت اسلامي و تدابير آن در جلوگيري از کاهش نسل/ بهنام قنبرپور.- مطالعات راهبردي زنان. ۱۳۹۴، سال هفدهم، شماره ۶۸، تابستان: ص ۲۱۵-۲۳۸.


  مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اصل عملي يا اماره بودن استصحاب جواز جراحي پلاستيک در فقه اماميه تغيير جنسيت در احکام کيفري شرايط گواهان در فقه فريقين بطلان عقود معاوضي جريان خيارات در اقاله ​ شخصيت حقوقي انسان پس از مرگ انديشه هاي فقهي اهل سنت صدور چک عادي در حقوق ايران حقوق زوجيت ​ فقه خانواده حقوق شهروندي حق توليد مثل قواعد حقوق بازرگاني فراملي نظام هاي سنتي حقوق مالکيت فکري عملکرد ائتلاف ضد داعش کيفرهاي تعزيري نظام حقوقي اعسار شهر دانش
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28618119
اکنون :
15